Hevosavusteinen työkykyvalmennus HETYKY

Hevosavusteinen työkykyvalmennus HETYKY

”Se että pystyy saamaan 500 kiloisen eläimen yhteistyöhön oman kehon avulla, niin se on aika voimauttavaa”

– Hevosavusteisen esimiesvalmennuksen osallistuja

Hevonen luo ympärilleen sensitiivisen vuorovaikutusympäristön, joka auttaa näkemään ja tunnistamaan omia tiedostettuja sekä tiedostamattomia toiminta- ja vuorovaikutustapojamme. Lisäksi hevonen on hyvin terapeuttinen ja avoin eläin. Hyödyntämällä näitä ominaisuuksia tavoitteellisessa Hetyky -työskentelyssä, luomme aivan uudenlaista tietoisuutta itsestämme, suhteestamme työhön ja työyhteisöön.

Olemme virallinen Green Care -toimija. Meille on myönnetty sekä Green Care Hoiva että Green Care Voima laatumerkit toiminnastamme.

Hetyky-valmennus osaksi työyhteisönne kehittämistä?

Ota yhteyttä ja suunnitellaan teidän tiimille sopiva Hetyky-kokonaisuus

Mitä on Hetyky?

Hetyky on oman työkyvyn tarkastelun prosessi, jossa rakennetaan viiden tapaamiskerran aikana suhdetta itseemme, toisiimme, hevosiin sekä ympäröivään tilaan.

Toiminnan aikana tehdään harjoituksia, jotka herättävät tärkeitä kysymyksiä työhön, vuorovaikutukseen, työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Pohdimme paljon itseämme työyhteisön jäsenenä. Näitä kysymyksiä reflektoidaan ja pohditaan yhdessä valmentajan kanssa.

Pohdimme työn suhdetta oman hyvinvoinnin ja energian kuluttajana ja toisaalta niiden tukena ja lisääjänä. Tarkastelemme omaa suhdettamme työyhteisöön ja vahvistamme ammatillista minäämme sekä itsensä johtamisen taitoja. Tunnistamme vahvuuksiamme, voimavarojamme ja motivaation lähteitä.

Pieni ja luottamuksellinen valmennusryhmä on hyvin merkityksellisessä roolissa keskustelujen ja reflektion kautta. Hevonen puolestaan tuo näkyviin meille muodostuneita tiedostamattomia toiminnan, ajattelun ja reagoinnin malleja. Vaikka hevonen nostaakin näitä esiin melko suoralla ja välittömällä tavalla, on niitä usein helpompi ottaa vastaan juuri hevoselta. Näin pääsemme pureutumaan aitoihin esiin nousseisiin tunteisiin ja ajatuksiin pian niiden ilmettyä, reflektoimaan ja keskustelemaan niistä yhdessä. Prosessi koetaan usein normaalia ohjauksellista keskustelua nopeampana ja siten myös tehokkaampana, kun usein omissa asenteissa ja vuorovaikutuksessa haasteelliseksi koetut asiat nousevat esiin nopeammin ilman suodatinta. 

Merkityksellistä prosessin kannalta on myös se, että hevonen toimii jokaisen ihmisen kanssa hieman eri tavalla. Tätä voidaan peilata työyhteisöön ja siihen, miten oma toiminta vaikuttaa myös toisiin ihmisiin eri tavoin, vaikka sitä ei helposti huomaisikaan.

”Yllätyin miten tehokasta se on. Jos joku ihminen olisi sen saman asian kertonut, olisin loukkaantunut. Mutta kun sain sen palautteen hevoselta, sen pystyi ottaa vastaan ja reflektoida… Muuttaa ja tehdä sille asialle jotain.”

– Hevosavusteisen esimiesvalmennuksen osallistuja

Hetyky -valmennusprosessi

  • Viisi tapaamiskertaa, joissa valittujen teemojen kautta pohdimme työhön ja työkykyyn liittyviä kysymyksiä.
  • Yhden tapaamiskerran kesto on 2h 
  • Pienryhmä, osallistujia n. 4-7 henkilöä
  • Ryhmä on luottamuksellinen, vuorovaikutuksellinen, kokemuksellinen ja reflektiivinen. 
  • Jokaisella kerralla pohdimme ensin teeman herättämiä ajatuksia keskustellen yhdessä ja tämän jälkeen siirrymme työskentelemään saman aiheen ympärillä hevosten kanssa.
  • Tallimme vuorovaikutustyöhön koulutetut hevoset ovat turvallisia ja osaavat viisaasti kohdata erilaiset ihmiset tilanteeseen sopivalla tavalla
  • Ratsastusta ei sisälly valmennukseen, ja hevosen kanssa oloa voidaan säädellä osallistujan taustasta riippuen. Näin aiempaa hevoskokemusta ei tarvita, eikä arastelu ole este osallistumiselle. Tärkeintä valmennuksessa on luoda turvallinen ilmapiiri ja siksi emme pakota ketään käsittelemään hevosta vastoin tahtoaan
  • Valmennuksen aikana rakennetaan siltoja itseen ja omaan työelämään vuorovaikutussuhteessa toisiimme sekä hevosiin.
  • Valmentajana toimii Teea Ekola, työkykyjohtamisen valmentaja, tradenomi(YAMK), sosionomi, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja kouluttaja, Mindfulness -tunnetaitovalmentaja, HeLMi® -menetelmän kehittäjä

Hetyky-valmennus osaksi työyhteisönne kehittämistä?

Hetyky voidaan rakentaa myös jatkuvaksi työnohjauksen kaltaiseksi prosessiksi työyhteisöön.  

”Ja sitte kaikilla kerroilla oli semmonen kuitenkin kauheen hyvä olo sen jälkeen. Ihan niinku olis ollu jossaki hoidossa. Hoivassa. Se oli jännä kuitenki, et sitte tuota niin…Joku semmonen terapeuttinen vaikutus sillä oli.” -Valmennuksen osallistuja

Ota yhteyttä ja suunnitellaan teidän tiimille sopiva Hetyky-kokonaisuus