Kuntouttava Hevostoiminta

Kuntouttava Hevostoiminta

”Hevonen on peili, joka auttaa meitä näkemään itsemme uudella tavalla”

– Teea, avopalveluvastaava

Terapeuttisen Tallin kuntouttava hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, jota voidaan käyttää lastensuojelun ennakoivan ja vahvan tuen tarpeisiin sekä mielenterveyskuntoutumisen ja kehitysvammatyön tukena. Toiminta vahvistaa osallistujan toimintakykyä, fyysistä kuntoa, sosiaalisia taitoja, sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Se on myös erinomainen tapa vahvistaa esimerkiksi perheen sisäisiä suhteita vanhempi-lapsi -toimintana.

Hevostoimintamme rakentuu suurelta osin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehykseen, ja tämän lisäksi toiminnassa yhdistyvät voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen ajattelu, systeemisyys, myötätuntokeskeisen terapia sekä narratiivinen lähestymistapa.  Ohjaajina toimivat sote- ja hevosalan ammattilaistiimi ja toiminnassa mukana olevat eläimet ovat hyvinvoivia, turvallisia ja työhönsä koulutettuja. Yhdessä nämä kaikki mahdollistavat laadukkaan, tavoitteellisen ja arvioidun kuntoutusprosessin. 

Terapeuttinen talli on myös Suomen ensimmäinen sote-talli sekä SRL:n laatutalli. Tämä tarkoittaa, että koko tallimme on sosiaali- ja terveyspalveluyksikkö ja toimintaamme sekä sen laatua valvotaan hyvin tarkasti.

Mukaan hevostoimintaan?

Meillä on juuri nyt vapaita paikkoja. Voit kysyä niistä tarkemmin Teealta.

Voit ottaa yhteyttä soittamalla 050 587 5857, laittamalla sähköpostia teea@terapeuttinentalli.fi tai alta avautuvan yhteydenottolomakkeen kautta.

Palveluidemme perusta

Meillä kuntouttava hevostoiminta on aina yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista, tarkasti arvioitua ja sote-alan ammattilaistiimin ohjaamaa toimintaa hyvinvointityöhön tarkoitetussa ympäristössä, turvallisten ja kuntouttavaan työhön koulutettujen eläinten kanssa. Toiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Hyvinvointia hevostoiminnasta

Lapsen ja nuoren tarve kuntouttavalle hevostoiminnalle voi olla hyvin monista syistä johtuva: monet lapset ja nuoret tulevat meille lastensuojelun avohuollon tukitoimen, sairaalan tai koulun oppilashuollon kautta. Taustalla on monenlaisia haasteita, kuten perhesuhteiden haasteita, koulukiusaamista, erilaisia mielenterveyden haasteita, sosiaalisten tilanteiden vaikeuksia sekä haasteita käyttäytymisessä ja sopeutumisessa. Hevostoiminnalla voidaankin tavoitteellisesti vaikuttaa moniin eri osa-alueisiin, kuten fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kasvun tukemiseen ja haasteiden lievittämiseen. Toiminnalla on myös ennaltaehkäiseviä vaikutuksia ja parhaassa tapauksessa sen avulla voidaan ratkaista osallistujan elämäntilanteeseen vaikuttanut haaste kokonaan. 

Toiminnan aikana yhdessä hevosen kanssa opitaan uusia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, sekä kehon hallintaa ja motorisia taitoja. Tavoitteena ovat usein itsetunnon ja minäpystyvyyden kehittäminen, kunnon kohottaminen sekä kognitiivisten taitojen kuten muistin ja oppimisen tukeminen. Hevostoiminnassa osallistujan oma osallisuus on merkittävässä roolissa työskentelyä.

Meillä lapsi ja nuori tulee osaksi Terapeuttisen tallin yhteisöä ja oppii ottamaan vastuuta itsestään, ympäristöstään, toisista ihmisistä sekä eläimistä. Yhteisömme kohtaa jokaisen osallistujan yksilöllisesti ja hänen taustaansa arvostavasti. Hevostoimintamme avulla lapsi ja nuori opettelee kohtaamaan myös itsensä arvostavasti. Hän vaikuttaa yhteisöön ja yhteisö vaikuttaa häneen. Yhteinen tavoite motivoi ja sitouttaa osallistumaan toimintaan. Moni lapsi ja nuori kokeekin toiminnan hyvin tärkeänä ja merkityksellisenä, koska kokee tekevänsä asioita, joilla on merkitystä paitsi hänelle itselleen, myös hevosille ja koko yhteisölle.  

Lue täältä Ylen juttu siitä, miten hevostoimintamme auttoi Sannia ja hänen äitiään rakentamaan pahasti rikkoutuneet välit ja kadotetun keskusteluyhteyden uudelleen. 

Työskentelyn tapoja ja tavoitteita

Terapeuttisen tallin hevostoiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen ja nuoren omaa toimijuutta ja tuoda esiin tämän vahvuuksia, jotta hän kykenisi toimimaan koko potentiaalillaan osana yhteisöään. Häntä autetaan löytämään omat keinot ja menetelmät tilanteensa helpottamiseksi: häntä ikään kuin autetaan auttamaan itse itseään.

Yksi tärkeimmistä työtavoista meillä on konkreettisen käytännön toiminnan lisäksi dialogi, jota käydään niin ihmisten kuin ihmisten ja eläintenkin välillä. Dialogin tarkoituksena on auttaa lasta ja nuorta sanallistamaan omaa tarinaansa sekä toiminnan kautta nousseita kokemuksia ja ajatuksia. Tässä kaikessa tärkeintä on jokaisen arvostava, kunnioittava ja yksilöllinen kohtaaminen. Lasta ja nuorta kuunnellaan aidosti ja tasavertaisesti. Vuorovaikutuksessa pyritään välttämään ennakko-odotuksia ja oletuksia: Emme halua sanoittaa toisen tarinaa valmiiksi hänen puolestaan.

Dialogisuuden avulla varmistamme myös sen, että osallistujan omat tavoitteet tulevat näkyviksi ja työskentelyn kohteeksi. Yhteisössämme jokaisen yksilön mielipide on merkittävä ja oikeutettu. Onkin tärkeää, että lapsi ja nuori tulee kuulluksi ja että hän kokee voivansa keskustella kaikenlaisista, myös niistä vaikeimmistakin asioista. Joistain asioista voidaan olla myös eri mieltä. Silloin opitaan hyväksymään sekin asia, että jokaisella on oma todellisuutensa, joka ei aina kohtaa toisen todellisuuden kanssa. Kompromisseja tarvitaan, jotta niistä päästään yhdessä eteenpäin.

Toiminnalle asetetaan yhdessä tavoitteet, joita kohti työskentelyssä edetään osallistujalle sopivaan tahtiin. Lapselle ja nuorelle annetaan riittävästi aikaa työskennellä yhdessä luotuja tavoitteita kohti ja usein eteneminen tapahtuu ikään kuin ryppäissä, jolloin jokin asia ottaa pidemmän aikaa kypsyäkseen kun taas toisaalta saa huomata, että toisissa asioissa edistymistä tapahtuu hyvinkin nopeasti. 

Meillä tehtävän sosiaalipedagogisen työskentelyn tavoitteiden toteutumista arvioidaan vähintään kolmen kuukauden välein. Toiminnan koosteet kirjataan Nappula-järjestelmään, jonka kautta asiakkaan tilannetta voidaan seurata järjestelmällisesti. Tarvittaessa hevostoimintaa toteuttavat ammattilaiset organisoivat ja osallistuvat myös lapsen tai nuoren verkoston palavereihin

”Meillä jokainen saa olla oma itsensä ja juuri sellainen kuin on”

Kaikki tunteet ovat meillä sallittuja ja hyväksyttyjä

Hevostoimintamme herättelee osallistujassa monia erilaisia tunteita, joiden kokemiseen hevosten rutiinit ja talliympäristö sääntöineen luovat turvallisen ja ennustettavissa olevan ympäristön. Lapsi ja nuori oppii yhdessä ohjaajan kanssa tunnistamaan ja ilmaisemaan, sekä myös säätelemään ja käsittelemään näitä heränneitä tunteita. Ilo ja onnistuminen, mutta myös toisaalta pettymys ja epäonnistuminen ovat päivittäin tallillamme kohdattavia tunteita.

Hevosten kanssa toimiessaan lapsi ja nuori oppii sanoittamaan itselleen vaikeita asioita ja hän myös oppii, että voi itse vaikuttaa omiin tunteisiinsa sekä toimintaansa. Hevosta hoitaessaan hän saa kokea olevansa merkityksellinen ja arvostettu: juuri hänen panoksellaan on merkitystä. Hevosen avulla lapsi ja nuori oppii itseohjautuvuutta ja saa tärkeitä pystyvyyden kokemuksia: hän osaa ja pystyy tehdä paljon itse. Lisäksi hevosen lämpö ja läsnäolo rauhoittaa, lohduttaa ja antaa voimaa. Jo pelkästään sen koskeminen ja silittäminen saa aikaan mielihyvän tunteita molemmissa osapuolissa.

Hevosen kanssa voidaan käsitellä myös negatiiviseksi koettuja tunteita ja opetellaan yhdessä ohjaajan kanssa, miten niiden kanssa voidaan toimia oikein. Kaikki tunteet ovat sallittuja: tärkeää on oppia se, miten niiden kanssa on turvallista käyttäytyä toisia ja itseä vahingoittamatta. Jos lapsi tai nuori on kokenut paljon pettymyksiä ihmissuhteissaan ja/tai eritasoista väkivaltaa, voidaan hevosen kanssa lähteä vähitellen rakentamaan kadotettua luottamusta ja pysyvyyttä. Lapsen voi olla hyvin vaikea avata itseään toisille ihmisille, mutta hevosen kanssa luottamuksen voi rakentaa usein paljon helpommin. Hevonen on siinäkin väsymätön ja luotettava, välittävä ystävä. Hevonen saattaa olla lapselle se ensimmäinen elävä olento, jolle hän uskaltaa näyttää tunteensa ja osoittaa myös hellyyttä ikävien kokemustensa jälkeen.

Osallistujat harjoittelevat myös tietoisuustaitoja ja tätä kautta oppivat esimerkiksi stressinhallintaa ja rentoutumista. Hevonen saa lapsen ja nuoren keskittymään juuri siihen yhteiseen ja läsnäolevaan hetkeen, jolloin on mahdollista päästää hetkeksi irti oman elämän haasteista. Hevosen kehonkieltä ja pieniäkin reaktioita seurataan ja tarkkaillaan hiljaa ja rauhallisesti. Näin opitaan oman toiminnan seurauksia: sen miten oma toiminta ja pienetkin eleet vaikuttavat hevoseen. Nämä läsnäolon hetket ovat hyvin arvokkaita, vaikka ne ovatkin vain pieni hetki lapsen koko sen hetkisessä elämäntilanteessa. Lapsi tai nuori oppii eläytymään toisen yksilön tunteisiin ja näin myös oppii tunnistamaan omia tunteitaan ja ratkaisemaan itsenäisesti omia sisäisiä emotionaalisia ristiriitojaan. Näin myös itsetunto vahvistuu vähitellen, kun hän saa huomata että hevonen arvostaa häntä juuri sellaisena kuin on, kaikkine tunteineen.

Hevostoimintaan koulutettu hevonen osaa peilata lapsen ja nuoren tunteita viisaasti: se tietää miten pienen ihmisen kanssa toimitaan. Se on riittävän herkkä, jotta pienikin lapsen tekemä oikeansuuntainen asia saa siinä aikaan reakton, mutta se on herkkyydessään viisas ettei lapsen äkilliset, arvaamattomat ja joskus liioitellut toimet saa aikaan siinä mitään liian isoa reaktiota. Se osaa toimia lasten ja nuorten tukena näyttäen suuntaa oikeanlaiselle mielentilalle ja käyttäytymiselle.

Lue Maaseudun Tulevaisuuden artikkeli Toiskan hevostoiminnasta täällä

Osallistujan perhe ja lähiyhteisö mukaan toimintaan

Toiminnalla tavoitellaan myös sitä, että yksilön lisäksi hänen yhteisöissään tapahtuisi muutoksia. Tämän voimme saavuttaa mm. tukemalla ja auttamalla myös osallistujan perhettä. Tällöin yhteisöissä koetaan osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja sen jäsenet ovat tasavertaisessa sekä arvostavassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Lisäksi osallistujan perhe tai taustayhteisö otetaan aina mukaan jo palvelun suunnitteluun ja toteutukseenkin mahdollisuuksien mukaan.

Tarjoamme myös Dialogisen perhetyön palvelua, jossa voidaan rauhassa käsitellä koko perheen tilannetta vanhempien kanssa. Palvelut on mahdollista yhdistää myös siten, että hevostoiminta ja vanhempien tapaamiset ajoitetaan samaan hetkeen ja näin voimme vaikuttaa perheen tilanteeseen vielä paljon kokonaisvaltaisemmin. 

Moniammatillinen tiimi lapsen ja nuoren tukena

Ihmisten hyvinvointi edellyttää, että myös ympäristömme ja eläimemme voivat hyvin. Tähän meillä onkin kiinnitetty paljon huomiota mm. järjestämällä eläimille mahdollisimman lajityypilliset käyttäytymistarpeet täyttävän elinympäristön ja tarjoamalla niille erittäin hyvää hoitoa. Voit lukea tarkemmin hevostietous -sivun alta eri tavoita, miten kiinnitämme hevostemme hyvinvointiin huomiota.

Tärkeä osa onnistunutta hevostoiminta-palveluamme on myös avoin talliyhteisömme, joka tarjoaa hevostoimintaan osallistuville mahdollisuuden positiivisiin ja turvallisiin aikuiskontakteihin. Koko Toiskan ja näin myös Terapeuttisen tallin ammatilliseen tiimiin kuuluu kahdeksan vuorovaikutusalan ammattilaista, joilla on muun muassa sosionomin, sairaanhoitajan ja yhteisöpedagogin koulutukset. Lisäksi kaikki ovat opiskelleet sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja heillä on pitkä kokemus hevosten kanssa toimimisesta. Terapeuttisen tallin hevostoiminnasta vastaa sosionomi, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, mindfulness-tunnetaitovalmentaja Teea Ekola. Hän on toiminut myös pitkään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kouluttajana.

Arvioidusti laadukasta palvelua

Olemme hyvin tarkkoja toimintamme laadusta ja arvioimme sitä kriittisesti jatkuvasti. Olemme saaneet toiminnastamme useita laatumerkkejä, jotka kuvaavat monipuolisesti tallissamme tehtävän työn korkeaa laatua. Sosiaalipedagogisen hevostoimintamme vaikuttavuuden ja laadun arvioinnissa käytämme tuoretta Luken ja Sosiaalipedagogisen hevosyhdistyksen tuottamaa laatukriteeristöä. Teea Ekola on ollut osaltaan tätä laatukriteeristöä luomassa Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen hallituslaisena.

Kriteeristön sisältämään työkirjaan voi tutustua tarkemmin Luken julkaisussa: Lipponen, Maija; Vehmasto, Elina (2021): Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus: Käsikirja

 

Haluatko kuulla lisätietoja ja kysyä vapaita paikkoja?

Meillä on tällä hetkellä sekä yksilö- että ryhmäpaikkoja toimintaan. Kysy lisää Teealta ja nähdään tallilla!