Sote-talli logo_musta

Hevosavusteista
HYVINVOINTIA

Laadukkaasti, turvallisesti ja vastuullisesti

Sote-talli® on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen erikoistunut hevostalli. Sen palvelut ovat suunnattuja sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastarpeisiin. Sote-tallin turvallisuuteen, laatuun ja vastuullisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja se noudattaa toiminnassaan tarkkoja laatukriteerejä. 

Toiskan Terapeuttinen Talli on Suomen ensimmäinen Sote-talli®. Kehitimme tallimme palveluprosesseja sekä Sote-talli®-konseptia Euroopan Maaseudun kehittämisen maaseuturahaston tuella.

Sote-tallilla tuotettu palvelu on suunniteltu vastaamaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastarpeita

Katso sote-talli® esittelyvideo alta

Sote-talli®-laatukriteeristön pääteemat

Sote-talli® tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Sote-tallin palvelut voivat olla hyvinvointia ja elämänlaatua lisääviä, tukevia tai kuntouttavia ja terveyttä edistäviä. Yhteistä näille palveluille on se, että niitä tuottaa sote- ja hevosalan ammattilainen yhdessä työparin tai tiimin kanssa. Lisäksi toiminnassa mukana olevat hevoset ovat hyvinvoivia ja työhönsä koulutettuja, palveluympäristö on hyvinvointityöhön tarkoitettu ja turvallinen, ja palveluprosessi on tavoitteellinen, suunniteltu, arvioitu ja kirjattu.

Näiden pääteemojen kautta palvelun laatua, turvallisuutta ja vastuullisuutta tarkastellaan, arvioidaan ja kehitetään. Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa edelleen arviointimittaristoa, jossa kutakin teemaa tarkastellaan laajasti. 

Tiimi

Moniammatillinen kokenut sote- ja hevosalan asiantuntijatiimi

Sote-tallin palveluja tuottavan tiimin ohjaajilla on sekä  sosiaali- ja terveysalan koulutus että hevosavusteisen ohjaustyön koulutus.

Lisäksi hevosten hoidosta, hyvinvoinnista ja koulutuksesta vastaavalla henkilöllä on hevosalan koulutus. 

On tärkeää, että ammattilainen ei toimi yksin, vaan hänen tukenaan on joko moniammatillinen tiimi tai työpari.

Sote-tallin ammattilaisilla tulee olla mahdollisuus säännölliseen osaamisen kehittämiseen, kouluttautumiseen ja työnohjaukseen.

Eläimet

Kuntouttavaan työhön soveltuvat, siihen koulutetut, hyvinvoivat ja turvalliset hevoset

Sote-talli® kiinnittää erityistä huomiota hyvinvointityötä tekevien hevosten hyvinvointiin ja eettiseen kouluttamiseen.

Sote-tallilla töitä tekevät eläimet ovat kulloiseenkin asiakastyöhön soveltuvia, koulutettuja ja turvallisia.

Lisäksi koko tallin hevosten hyvinvointiin ja lajityypillisiin käyttäytymistarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Lajityypillisten tarpeiden tunteminen ja mahdollisimman luonnollisen elinympäristön, ruokinnan ja liikunnan järjestäminen, sekä muu terveydenhuolto ja hevosen hyvinvointia tukeva toiminta takaavat meille terveet ja motivoituneet työkaverit. Tämän lisäksi huomioimme kunkin hevosen yksilölliset tarpeet.

Sote-tallin tulee toimia eettisesti ja läpinäkyvästi sekä työtä tekevien että koko hevoslauman pidon, käytön ja hoidon näkökulmasta.

Eläinten hyvinvoinnin arvioimiseksi Sote-talli® hyödyntää asiaan kehitettyä mittausmenetelmää. Sellainen on esimerkiksi Welfare Quality® –mittaristo, joka on tieteellisesti todennettu ja tunnettu eläinten hyvinvoinnin mittausmenetelmä. Suomessa kehitetään kyseisestä mittaristosta erityisesti hevosille suunnattua hyvinvoinnin mittausmetelmää.

Tilat

Hyvinvointityöhön soveltuva, esteettinen ja turvallinen toimintaympäristö

Sote-tallilla on sote-palvelujen tuotantoon ja käyttäjäryhmälle soveltuvat tilat sekä
turvallinen toimintaympäristö

Sote-tallin rakennukset, sisä- ja ulkotilat sekä välineistö on suunniteltu tallin asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta turvalliseksi, esteettömäksi ja esteettiseksi.

Tilojen tulee olla helppokulkuiset ja mahdolliset liikuntarajoitteet huomioon ottavia. Valaistuksen ja ääniympäristön tulee olla tasaiset ja sopivat. Ohjeistukset tulee olla esitetty asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla (esim. puhetta ja tekstiä tukevat menetelmät).

Lisäksi sosiaalihuoltolaki velvoittaa, että toimitilojen on tuettava asiakkaiden sosiaalista vuorovaikutusta ja suunnittelussa sekä käytössä on huomioitava yksityisyyden suoja.

Tallin tilojen tulee huomioida myös siellä elävien eläinten tarpeet luoden niille turvalliset ja riittävän kokoiset tilat levolle sekä aktiviteeteille.

Esteettisyyteen ja etenkin yleiseen siisteyteen on sote-tallilla kiinnitettävä huomiota.

Tallilla tulee olla laadittuna turvallisuusasiakirja, joka sisältää myös pelastussuunnitelman. 

 

 

Prosessi

Osallistujan tavoitteisiin suunniteltu ja dokumentoitu palveluprosessi, jota arvioidaan säännöllisesti.

Sote-tallilla asiakkaan palveluprosessi on aina yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista, ja arvioitua.

Prosessista tuotetaan tilaajataholle asianmukaiset kirjaukset hyvinvointialueen tai muun tilaajan kulloisenkin ohjeistuksen ja järjestelmän mukaisesti.

Toimintaa arvioidaan asiakkaan, tilaajan ja toimintaa järjestävän tahon osalta säännöllisesti ja riittävän usein.

Terapeuttisen Tallin syklisen kuntoutuksen malli on yksi toteutusmalli asiakasprosessin kulusta suunnitelmineen ja arviointeineen (linkki).

Sote-tallilta vaaditaan omavalvontasuunnitelma ja laatukäsikirja, jotka sisältävät suunnitelman toiminnan ja tilojen jatkuvalle kehittämiselle.

Opas hevosavusteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaan

Lataa alta maksuton opas itsellesi.

Lataamalla tiedoston, saat luettavaksi koko 17 sivuisen oppaan, jossa mm.

  • On kerrottu tarkemmin, mikä on sote-talli ja millaisia palveluja sen alle voi kuulua.
  • Vastataan kysymykseen milloin ja kenelle hevosavusteinen kuntoutus sopii
  • Ja mukana on myös kysymyslista hevosavusteisten sote-palvelujen ostajan avuksi.

Lataa opas jättämällä tietosi alle. Saat latauslinkin myös sähköpostiisi. Samalla liityt Terapeuttisen Tallin sähköpostilistalle, josta voit erota milloin vain haluat.

Lataa opas

Varmuutta ja helpotusta sote-hankintoihin

Sote-talli® on merkki laadusta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta. Se tuo ammatilliset hevosavusteiset kuntouttavat palvelut niitä tarvitsevien ja hankkivien tietoisuuteen ja helpottaa sekä tuo varmuutta hevosavusteisten sote-palvelujen valintaan.

Mikäli tarvitset apua sopivan palvelun valintaan, ota meihin yhteyttä ja mietitään yhdessä mikä on asiakkaallesi sopiva valinta.

Hevosavusteinen hyvinvointi- ja kuntoutuspalvelu

Sote-tallin palvelut ovat hyvinvointia ja elämänlaatua lisääviä, niitä tukevia tai kuntouttavia ja terveyttä edistäviä. Niitä voidaan soveltaa ennakoivan sekä vahvan tuen tarpeisiin. Tärkeintä on, että palvelut täyttävät sote-talli®-laatukriteerit. 

Toiskan Terapeuttisen Tallin palvelut keskittyvät lastensuojelun ennakoivan ja vahvan tuen tarpeisiin, sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin. Olemme erikoistuneet erityisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön, syömishäiriökuntoutukseen sekä aikuisten mielenterveys- ja kehitysvammatyöhön.   

Toteutetaanko teidän tallillanne sote-palveluja?

Jatkossa sote-talli®-merkillä varustettu talliyksikkö on hankintoja tekevälle henkilölle laadun tae, koska merkin saaneiden sote-palveluja tarjoavien talliyksiköiden ja niissä toimivien ammattilaisten tarjoaman toiminnan laatu, lainmukaisuus sekä osaaminen ovat ammattilaisten toimesta varmennettuja ja toimijat ovat sitoutuneet yhteisiin sääntöihin ja laadun jatkuvaan kehittämiseen.

Sote-talli®-verkosto on tällä hetkellä kehitteillä ja toivommekin sinun olevan yhteydessä meihin, mikäli olet kiinnostunut kuulemaan Sote-talli®-toiminnan kehittämisestä myös teidän tallillanne.

Ota yhteyttä

Teea Ekola
Sote-talli®-vastaava
teea@terapeuttinentalli.fi
050 587 5857

Jonna Mäki-Rahko
Sote-talli®-hanke, viestintä ja markkinointi
jonna.maki-rahko@toiska.net
044 02655664

Sote-talli®-hanke

Maaseudun kehittämisrahaston tuella toteutettu Sote-talli®-yritysryhmähanke oli käynnissä 1.10.2022-30.12.2023 välisen ajan. Tänä aikana olemme kehittäneet Sote-talli®-konseptia ja mukana olevien yritysten liiketoimintaa sekä palvelutuotannon prosesseja. Olemme kehittäneet myös viestintää ja lähteneet luomaan verkostoja Sote-talli®-konseptin tulevaa jalkauttamista varten. Kehittämistyömme on vielä alussa, ja jos olet kiinnostunut hankkeesta, Sote-talli®-laatumerkistä tai oman talliyksikön kehittämisestä: ole yhteydessä meihin. 

Sote-talli-hankkeessa mukana olleet toimijat